Menu
P EN PL

Pracownicy sezonowi w Polsce

Napisał(a) Administrator (admin) dnia 06-05-2020
aktualności >>

Pracownicy sezonowi w Polsce – czy pracownicy z Ukrainy mogą powrócić do pracy w Polsce bez konieczności odbycia kwarantanny?

 

Kto może wjechać do Polski?

Do Polski mogą wjechać jedynie:

1) obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
2) cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli Rzeczypospolitej Polskiej albo pozostają pod ich stałą opieką,
3) cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
4) szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji, czyli osoby posiadające stopień dyplomatyczny oraz członkowie ich rodzin,
5) cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,


6) cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania pracy na takich samych zasadach co obywatele polscy, posiadający zezwolenie na pracę, zaświadczenie o wpisie do ewidecji w sprawie pracy sezonowej, oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy:
- wykonują pracę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub
- przedstawiają dokumenty, z których wynika, że podjęcie pracy rozpocznie się niezwłocznie po przekroczeniu granicy;


7) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nieuwzględnionych powyżej, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35);
8) cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu osób lub towarów, a ich przejazd następuje w ramach czynności zawodowych polegających na transporcie towarów lub przewozie osób.


Kto jest kierowany na kwarantannę po przekroczeniu granicy?

Co do zasady wszystkie osoby przyjeżdżające do Polski muszą poddać się obowiązkowej 14-dniowej domowej kwarantannie. Podczas kontroli na granicy każdy podróżny zobowiązany jest podać adres, pod którym będzie ją odbywał. Może to być miejsce zbiorowej kwarantanny, jeśli np. podróżny nie ma możliwości odbywania jej w miejscu zamieszkania. Informacje te są wprowadzane bezpośrednio do bazy danych i automatycznie przekazywane właściwym służbom, które będą weryfikować, czy obowiązek kwarantanny jest realizowany.


Kto jest zwolniony z kwarantanny po przekroczeniu granicy?

Kwarantanny, po przekroczeniu granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, nie muszą odbywać:
-  załogi statku powietrznego w rozumieniu  ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze
-  rybacy w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich i marynarze w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, w tym marynarze zatrudnieni na zasadach określonych w art. 46 lub art. 108 ustawy o pracy na morzu, a także:
•    marynarze lub rybacy powracający z zagranicy, również innymi środkami transportu niż statek, po zakończeniu zatrudnienia na statku,
•    marynarze lub rybacy mający miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej schodzący ze statku w polskim porcie po upływie okresu pracy na statku celem bezzwłocznej repatriacji, o której mowa w art. 57 ustawy o pracy na morzu, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    marynarze lub rybacy udający się do portu położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, również innym niż statek środkiem transportu, celem bezzwłocznego podjęcia zatrudnienia na statku,
•    osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych, w oparciu o inny stosunek niż marynarska umowa o pracę,
- członkowie załogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, w tym powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej
-  załogi statków w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim,
- osoby wykonujące w Polsce lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym,
-  kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym,
- kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:
•    w celu odbioru odpoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    po odebraniu za granicą odpoczynku oraz po przerwie w świadczeniu pracy w okolicznościach wskazanych w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1412);
- obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce  lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,
- kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,


osoby przekraczające granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej);


- uczniowie i studenci przekraczający granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym;


Kwarantanna nie dotyczy również:
- osób przekraczających granicę w celu prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy;
- żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub żołnierzy wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, wykonujących zadania służbowe;
- członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego;
- inspektorów administracji morskiej lub uznanej organizacji, o której mowa w przepisach o bezpieczeństwie morskim, którzy przekraczają granicę w celu przeprowadzenia inspekcji;

Podstawa prawna  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii .


Czy osoby, które mieszkają w Polsce lub kraju sąsiednim i pracują lub uczą się po drugiej stronie granicy muszą odbyć 14-dniową kwarantannę?


❗ Od 4 maja br. nie ma obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy RP stanowiącej granicę wewnętrzną (tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią) w celach zawodowych, służbowych czy zarobkowych albo w celu pobierania nauki w Polsce lub państwie sąsiadującym.

Brak kwarantanny nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  i osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w ośrodkach pomocy społecznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Przekroczenie granicy w celach zawodowych, służbowych, zarobkowych albo w celu nauki w RP lub państwie sąsiadującym należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli na granicy.

 

Źródło: https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8433,Koronawirus-informacje-dla-podroznych.html

Edytowano: 06-05-2020 o 11:22

Wstecz