Menu
P EN PL

Urlop wypoczynkowy

Dni płatnego urlopu przysługują w roku kalendarzowym następującym po roku, w którym pracownik wypracował sobie prawo do urlopu. Aby otrzymac pełny ekwiwalent urlopowy oraz skorzystać z pełnego wymiaru urlopu w roku 2015, należało przepracować cały rok 2014.

Kto nie podlega przepisom o urlopach pracowniczych:

 • Ososby zatrudnione w innym kraju, nie podlegające systemowi belgijskiego ubezpieczenia społecznego (m.in. osoby oddelegowane do Belgii)
 • Osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych (od drugiego roku bezrobocia)
 • Osoby samozatrudnione, czyli prowadzące działalność gospodarczą lub pracujące jako udziałowcy w spółce
 • Pracownicy zatrudnieni w specyficznych sektorach mających oddzielny system wakacyjny,

np. instytucje państwowe, oświata.

Okres urlopowy

W okresie od 01 maja do 31 października przysługuje pracownikowi belgijskiemu prawo do mnimum 2 tygodni urlopu – pozostałe dni można zaplanować w innych okresach. Urlop w tym okresie można podzielić, jednakże wymagany jest 1 okres nieprzerwanego tygodniowego urlopu. Należy pamiętać, iż pracodawca ma prawo odmówić udzielenia zgody na urlop we wnioskowanym terminie i zaproponować inny.

W niektórych sektorach ustalany jest okres zbiorowego urlopu wypoczynkowego, w którym przedsiebiorstwa są zamykane, np. w sektorze budowlanym. W takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest do dostosowania się do tych okresów.

Niektóre okresy nieobecności pracownika zostały zrównane i są zaliczane do dni dających prawo do urlopu i do ekwiwalentu wakacyjnego:

 • Zwolnienie lekarskie spowodowane chorobą lub wypadkiem przy pracy
 • Urlop macierzyński
 • Niektóre dni tymczasowego bezrobocia – w zależności od umów sektoralnych oraz powodów -

     rodzajow bezrobocia tymczasowego

 • Okres wakacyjny
 • Urlop edukacyjny, strajk, tymczasowe skrócenie czasu pracy spowodowane kryzysem
 • Nieobecność spowodowana spełnianiem obowiązków obywatelskich, np. obowiązek głosowania

Następujące dni nie są zaliczane do dni płatnego urlopu:

 • płatne dni świąteczne w Belgii
 • urlop wychowawczy, edukacyjny
 • dni wolne od pracy – niedziele oraz dni kompensacyjne np. w budownictwie

W razie choroby, która rozpoczeła się przed zaplanowanym urlopem, można przesunąć termin urlopu.

Jeśli choroba wystąpiła w trakcie urlopu pracownik nie ma prawa do rekuperacji dni chorobowych.

Urlop wypoczynkowy musi być wykorzystany do 31 grudnia i nie można przenieść niewykorzystanych dni na rok następny.

Pracownicy fizyczni

Liczba dni urlopu płatnego, jaka przysługuje w bieżącym roku kalendarzowym zależy od liczby dni przepracowanych i zrównanych w poprzednim roku kalendarzowym.

Liczbę dni urlopu jaka przysługuje pracownikowi fizycznemu oblicza się za pomoca następującej formuły:

Liczba przepracowanych dni w roku poprzednim ×5, podzielona przez: liczbę dni pracy w tygodniu × liczba godzin pracy w tygodniu, podzielona przez: liczbę godzin pracy w tygodniu w pełnym wymiarze czasu pracy

Wyniki obliczeń według tej formuły przedstawia poniższa tabela:

5-dniowy tydzień pracy

Liczba przepracowanych dni i/lub traktowanych jako przepracowane w roku poprzednim

Liczba dni urlopu płatnego przyslugujacych w roku bieżącym

+231

20

221 – 230

19

212 – 220

18

202 – 211

17

192 – 201

16

182 – 191

15

163 – 181

14

154 – 162

13

144 - 153

12

135 – 143

11

125 – 134

10

106 – 124

9

97 – 105

8

87 – 96

7

77 – 86

6

67 -76

5

48 – 66

4

39 – 47

3

20 – 38

2

10 – 19

1

0 - 9

0

 

Wynagrodzenie za dni urlopu wypoczynkowego

Wynagrodzenie urlopowe dla pracowników fizycznych wypłaca odpowiednia kasa urlopowa.

Niektóre sektory mają własne kasy. Składki do kasy urlopowej wpływają ze składek na ubezpieczenie społeczne, które pracodawca co miesiąc odprowadza za swojego pracownika. Wypłata wynagrodzenia urlopowego następuje najwcześniej 3 maja, ale większość pracowników otrzymuje ją w czerwcu. Kwota wynagrodzenia urlopowego wynosi 15,38% płacy brutto pracownika za rok poprzedni podniesionej do 108 %. Od tej kwoty brutto potrącane są następujące sumy: 1% składki solidarnościowej, 13,07% składki na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 17,16% lub 23,22%. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie urlopowe bezpośrednio z kasy urlopowej na konto bankowe, jeśli wcześniej podał swój numer konta do kasy za pomocą specjalnego formularza P75 wypełnionego przez bank. Osoby, które nie podały swojego numeru konta lub go nie posiadają muszą wystąpić z pisemnym wnioskiem do kasy urlopowej aby otrzymac czek.

W przeciwnym razie pieniądze zostaną zablokowane na koncie kasy urlopowej. Z chwilą przelewu lub wystawienia czeku, kasa urlopowa wysyła pracownikowi zaświadczenie, na którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące obliczenia wynagrodzenia urlopowego oraz liczby dni urlopu płatnego przysługującego pracownikowi w bieżącym roku.

Pracodawca płaci jedynie za dni świąteczne – jeśli występują w tym okresie.

Pracownicy, którzy nie nabyli jeszcze prawa do urlopu płatnego lub tylko częściowo, a są zatrudnieni w przedsiębiorstwach regulujących urlop zbiorowo, mogą skorzystać z prawa do zasiłku dla bezrobotnych za okres urlopu zbiorowego na podstawie wystawianego przez pracodawcę dokumentu

C 3.2. Dokument C 3.2 razem z kartą kontrolną C 3.2 A należy złożyć w ACV/CSC w celu otrzymania zasiłku. 

Praca w systemie interim

Pracownicy fizyczni pracujący w systemie interim mają takie samo prawo do urlopu wypoczynkowego oraz do ekwiwalentu urlopowego jak pracownicy zatrudnieni w normalnym systemie.

Pracownicy umysłowi

Liczba dni płatnego urlopu w roku bieżącym jest równa liczbie przepracowanych miesięcy w roku poprzednim pomnożonej przez 2. Prawo to dotyczy jednak 6-dniowego tygodnia pracy. Przy 5-dniowym należy odjąć 1 dzień za każde naliczone 6 dni urlopu. W efekcie osoba, która przepracowała np. 6 miesięcy w roku poprzednim, będzie miała prawo do 10 dni urlopu w roku bieżącym                  (6 miesięcy×2=12-2=10).

Wynagrodzenie za dni urlopowe

W czasie urlopu pracownik umysłowy otrzymuje od swojego pracodawcy normalna płacę, tzw. “pojedyńcze wynagrodzenie urlopowe”. Ponadto otrzymuje tzw “podwójne wynagrodzenie urlopowe”, które rownież jest wypłacane przez pracodawcę. Podwójne wynagrodzenie urlopowe oblicza się następująco:

92% miesięcznej płacy×liczba przepracowanych miesięcy w roku poprzednim, podzielone przez 12.

Do obliczenia podwójnego wynagrodzenia urlopowego nie brana jest pod uwagę premia roczna.

Dla pracowników umysłowych nie mających z góry ustalonej miesięcznej płacy, podwójne wynagrodzenie urlopowe oblicza się na podstawie średniej płacy z ostatnich 12 miesięcy.

Od kwoty pojedyńczego, jak i podwójnego wynagrodzenia urlopowego potrącana jest składka na ubezpieczenie społeczne w wysokości 13,07% .

Od kwoty pojedyńczego ekwiwalentu urlopowego potrąca się zaliczkę na podatek dochodowy w takiej samej wysokości jak przy normalnej płacy. Dla podwójnego ekwiwalentu ustalono specjalne stawki procentowe, w zależności od wysokości płacy rocznej pracownika. Zaliczka na podatek dochodowy może być obniżona w zależnosci od liczby dzieci na utrzymaniu.

Zwolnienie z pracy 

Jeśli pracownik umysłowy wykorzystał swój urlop przed zwolnieniem z pracy, otrzymuje od pracodawcy część wynagrodzenia – ekwiwalent urlopowy należny za przyszły rok. Kwota ekwiwalentu jest równa 15,34% płacy brutto, jaka pracownik zarobił w ciągu bieżącego roku u pracodawcy, od którego odchodzi. Jeśli pracownik umysłowy nie wykorzystał jeszcze urlopu u pracodawcy, od którego odchodzi, pracodawca winien wypłacić pracownikowi również ekwiwalent urlopowy za rok bieżący.

Nowy pracodawca musi obliczyć pracownikowi wynagrodzenie urlopowe tak, jakby pracownik pracował u niego w poprzednim roku. Jednak od obliczonej kwoty odejmuje kwotę wypłaconą pracownikowi przez poprzedniego pracodawcę. Tą samą metodę stosuje się w przypadku, gdy pracownik przechodzi np. z pełnego wymiaru czasu pracy na pół etatu.

Zatrudnienie w systemie interim

Pracownicy umysłowi pracujący w systemie interim otrzymują pojedyńcze i podwójne wynagrodzenie urlopowe dodatkowo przy każdej wypłacie. Kwota wynagrodzenia wynosi 15,34% płacy brutto pracownika.

Wynagrodzenie urlopowe a zasiłek dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne, które na podstawie zatrudnienia w roku porzednim mają prawo do płatnego urlopu, muszą wykorzystać swój urlop do końca bieżącego roku. Za dni urlopu nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych. Jeśli osoba bezrobotna nie wykorzysta swojego urlopu do końca listopada, wówczas jej zasiłek dla bezrobotnych za grudzień zostanie pomniejszony o kwotę ekwiwalentu urlopowego. Osoby, które podczas korzystania z zasiłku dla bezrobotnych wykorzystały 4 tygodnie urlopu (bez przerwy), muszą w ciagu tygodnia ponownie zapisać się jako poszukujące pracy w państwowym urzędzie pracy (VDAB/ACTIRIS) i ponownie złożyć w ACV/CSC wniosek o zasiłek dla bezrobotnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat urlopów, mozna uzyskać w najbliższym oddziale ACV. Adresy na stronach: http://adressen.acv-online.behttp://adresses.csc-en-ligne.be

 

Iwona Cieszynska