Menu
P EN PL

 

13 pytań i odpowiedzi

 

Praca tymczasowa w systemie interim to forma zatrudnienia, w którą zaangażowane są trzy strony: agencja pracy tymczasowej (pracodawca), pracownik oraz użytkownik (klient agencji pracy tymczasowej). Chociaż pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej to praktycznych instrukcji dotyczących zakresu obowiązków pracownika oraz sposobu wykonywania pracy udziela użytkownik.

 1.     Poszukiwanie pracy przez biura interim

Osoba poszukująca pracy może zapisać się w kilku agencjach pracy tymczasowej (interim) jedenocześnie. Agencja nie może żądać wynagrodzenia za zapisanie osoby poszukującej pracy ani za znalezienie pracy.

Poszukujący pracy zawsze może odmówić przyjęcia oferty pracy, która mu nie odpowiada. Należy jednak pamiętać, że odmowa przyjęcia oferty pracy przez osobę bezrobotną pobierającą zasiłek dla bezrobotnych, może mieć wpływ na prawo do otrzymywania zasiłku.

 2.     Czy uczniowie i studenci mogą pracować w systemie interim?

Osoby uczące się lub studiujące mogą pracować w systemie interim. Studenci i uczniowie przez 50 dni w roku mają prawo do odprowadzania niższej składki na ubezpieczenie społeczne w związku z czym otrzymują wyższą płacę netto niż zwykli pracownicy zatrudnieni w systemie interim. Jeśli student lub uczeń przepracuje więcej niz 50 dni w roku, to od 51. dnia pracy musi odprowadzać taka samą składkę na ubezpieczenie społeczne jak zwykły pracownik. 

3.     Czy powinienem podpisać umowę z agencją zatrudnienia? 

Agencja interim musi podpisać z pracownikiem umowę o pracę na każdy okres zatrudnienia. Każada agencja jest zobowiązana do stosowania wzoru umowy, który został sporządzony wspólnie przez związki zawodowe i przez pracodawców. Model umowy można znaleźć na stronie w j. niderlandzkim www.acv-interim.be (zakładka contract en arbeidsduur) lub w j. francuskim www.csc-interim.be (zakładka contcract et durée de travail).

Pracownik musi otrzymać umowę o pracę najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od momentu podjęcia pracy. Pracownicy zatrudnieni przez biuro interim otrzymują dwa regulaminy pracy: jeden ze swojej agencji interim, drugi z przedsiębiorstwa, w którym pracują, czyli od użytkownika. Regulamin pracy użytkownika zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jej organizacji.

Pomimo iż faktycznym miejscem wykonywania pracy jest firma użytkownika, to oficjalnym pracodawcą pozostaje agencja zatrudnienia. Jednak to użytkownik wydaje polecenia oraz organizuje i kontroluje pracę pracownika tymczasowego.

4.     Na jaki okres mogę podpisać umowę o pracę z agencją zatrudnienia?

Umowa z agencją pracy tymczasowej może trwać od jednego dnia do kilku miesięcy. Najczęściej stosowane są umowy tygodniowe.

Przez pierwsze trzy dni pierwszej umowy z agencją interim, które dotyczą tego samego rodzaju pracy, zarówno pracodawca (agencja pracy tymczasowej / biuro interim) jak i pracownik mogą zakończyć umowę bez okresu wypowiedzenia i bez odszkodowania.

Często stosuje się również umowy jednodniowe. Takie praktyki są jednak niezgodne z ustaleniami pomiędzy pracodawcami z sektora pracy tymczasowej i związkami zawodowymi. W związku z tym od września 2013 biura interim mogą zawierać bezpośrednio następujące po sobie jednodniowe kontrakty z pracownikami tylko w przypadku, gdy uprzednio miały miejsce konsultacje pracodawców (użytkowników) z przedstawicielami związków zawodowych w przedsiębiorstwie, w wyniku których stwierdzono konieczność zatrudniania pracowników na podstawie umów jednodniowych ze względu na potrzebę elastycznego czasu pracy. Jeśli jednak użytkownik nie jest w stanie udowodnić, iż w jego przedsiębiorstwie zachodzi taka potrzeba, wówczas biuro interim ma obowiązek wypłacić pracownikowi dwutygodniową płacę.

 

Od 2012 roku staż pracy w systemie interim jest zaliczany do stażu pracy w danym sektorze. Oznacza to, że w przypadku wypowiedzenia umowy pracownikowi mającemu stałą umowę o pracę w danym sektorze, pracodawca musi zaliczyć okres pracy w systemie interim (w tym samym sektorze), co może mieć wpływ na długość okresu wypowiedzenia (z korzyścią dla pracownika). 

5.     Kiedy przedsiębiorstwo może zatrudniać pracowników tymczasowych?

Obecnie zatrudnianie w systemie interim jest dozwolone w przypadku:

- zastępstwa stałego pracownika

- tymczasowego wzrostu zleceń, produkcji,...

- konieczności wykonania szczególnego rodzaju pracy (której przedsiębiorstwo stale nie wykonuje)

- „motywu napływu” pracowników do przedsiębiorstwa

Przepis dotyczący „motywu napływu” wszedł w życie od września 2013. „Motyw napływu” ma na celu doprowadzenie pracowników zatrudnionych w systemie interim do zatrudnienia ich na stałe w przedsiębiorstwie użytkownika. W związku z tym użytkownik ma obowiązek informowania pracownika o wolnych miejscach pracy w przedsiębiorstwie. W ten sposób pracownicy zatrudnieni w systemie interim mają szansę na stałą pracę. Ta formuła („motyw napływu”) zatrudnienia pracowników w systemie interim jest obwarowana dodatkowymi zobowiązaniami ze strony agencji pracy tymczasowej i użytkownika. Najważniejsze z nich to:

- minimalny i maksymalny okres zatrudnienia przez biuro interim: od 1tygodnia do 6 miesięcy

- obowiązek zapewnienia innej pracy lub wypłaty odszkodowania w przypadku przedwczesnego rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem (z wyjątkiem zwolnienia dyscyplinarnego)

- po okresie zatrudnienia pracownika w systemie interim w formule „motyw napływu”, użytkownik ma obowiązek zatrudnić go na czas nieokreślony. Staż pracownika musi być wzięty pod uwagę przy obliczaniu jego płacy, premii rocznej,...

- jeśli po okresie zatrudnienia w systemie interim pracownik nie zostanie zatrudniony na czas nieokreślony w przedsiębiorstwie użytkownika, agencja pracy tymczasowej musi podać dokładny powód takiej sytuacji.

Przepisy sektora pracy tymczsowej przewidują szereg dodatkowych zobowiązań i warunków zarówno dla agencji pracy tymczasowej jak i dla użytkowników.

6.     Ile godzin w tygodniu muszę pracować?

Informacja o wymiarze czasu pracy musi być zawarta w umowie o pracę. Można być zatrudnionym w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (pełny lub niepełny etat). Minimalny czas pracy w ciagu dnia nie może wynosić mniej niż 3 godziny.

Tygodniowy czas pracy pracownika tymczasowego musi być taki sam jak tygodniowy czas pracy stałych pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstie użytkownika. Również zasady wynagrodzenia za godziny nadliczbowe muszą być takie same jak dla stałych pracowników w przedsiębiorstwie.

7.     Czy mam prawo do urlopu i do wynagrodzenia za urlop?

Pracownik zatrudniony przez agencję interim ma takie samo prawo do urlopu płatnego i do wynagrodzenia za urlop jak pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Liczba dni urlopu płatnego oraz wysokość wynagrodzenia za urlop zależą od liczby dni przepracowanych w poprzednim roku kalendarzowym.

Aby wykorzystać swój urlop, należy to uprzednio ustalić zarówno z agencją pracy, jak i z użytkownikiem, dla którego pracujemy.

8.     Czy mam prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne?

Pracownicy zatrudnieni przez agencję mają prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne, które przypadają w czasie ich umowy z agencją. Za te dni należy się pracownikom wynagrodzenie, które wypłaca agencja pracy czasowej (interim).

W niektórych sytuacjach pracownicy tymczasowi mają również prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne, które przypadają po zakończeniu umowy z agencją.

Jeśli pracownik miał umowę (lub kilka bezpośrednio następujących po sobie umów) z agencją zatrudnienia na okres:

  • krótszy niż 15 dni – pracownik nie prawa do wynagrodzenia za dni świąteczne przypadające po zakończeniu umowy z agencją;
  • od 15 dni do 1 miesiąca – pracownik ma prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne przypadające w okresie do 14 dni kalendarzowych od momentu zakończenia umowy z agencją;
  • dłuższy niż miesiąc – pracownik ma prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne przypadające w okresie 30 dni kalendarzowych od chwili zakończenia umowy z agencją.  
  • Aby uzyskać prawo do wynagrodzenia za dni świąteczne po zakończeniu umowy z agencją, bierze się pod uwagę nie tylko kontrakty na minimum 15 dni, ale również bezpośrednio następujące po sobie krótsze umowy, które razem dają okres zatrudnienia 15 lub więcej dni.

9.     Czy mam prawo do krótkiej nieobecności w pracy (klein verlet / congé de circonstance)?

  • Tak samo jak inni pracownicy, pracownicy tymczasowi mają prawo do krótkiej nieobecności w pracy z powodu wydarzeń rodzinnych (ślub, śmierć bliskiej osoby, bieżmowanie itp.) lub ze względu na obowiązki obywatelskie. Liczba dni takiego urlopu zależy od rodzaju wydarzenia. Szczegóły można znaleźć na stronach www.acv-interim.be (zakładka vakantie-feestdagen) lub www.csc-interim.be (zakładka vacances et jours fériés).

10.  Co w przypadku choroby lub w razie wypadku?

  • Jeśli pracownik tymczasowy zachoruje lub ulegnie wpadkowi, powinien natychmiast powiadomić kasę chorych oraz swoją agencję zatrudnienia oraz użytkownika. Należy również dostarczyć do agencji zaświadczenie od lekarza.

W zależności od stażu pracy pracownika w agencji interim, od okresu, który pozostał do końca umowy o pracę oraz od statusu (pracownik, pracownik-uczeń lub student), pracownikowi przysługuje prawo do płacy gwarantowanej (od pierwszego dnia choroby), którą wypłaca agencja zatrudnienia. Jeśli okres choroby jest dłuższy, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych oraz, w niektórych przypadkach, uzupełniające wynagrodzenie wypłacane przez agencję.

Uczniowie i studenci pracujący na zasadach pracy studenckiej (płacący obniżoną składkę na ubezpieczenie społeczne) nie mają prawa do zasiłku chorobowego wypłacanego przez kasę chorych.

 

Jedynie w pierwszym miesiącu pracy przez agencję interim pracownik nie ma prawa do płacy gwarantowanej. W takiej sytuacji w ciągu 48 godzin należy powiadomić o chorobie swoją kasę chorych. Kasa chorych sprawdza czy pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego.

Osoby, które nie przepracowały odpowiedniej liczby dni lub godzin lub nie przepracowały w Belgii sześciu miesięcy, mogą nie mieć prawa do zasiłku chorobowego z kasy chorych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają kasy chorych.

 

Jeśli pracownik zachoruje w pierwszym dniu roboczym po zakończeniu umowy z agencją interim, to przez pierwszy tydzień choroby, oprócz zasiłku z kasy chorych, ma prawo do dodatku, który wypłaca agencja interim. Aby skorzystać z tego prawa, w momencie wystąpienia choroby należy wykazać minimum 65 dni zatrudnienia przez biuro interim i u danego użytkownika. O chorobie należy natychmiast powiadomić swoją kasę chorych oraz swoją agencję i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

 

W razie wypadku przy pracy należy natychmiast powiadomić swoją agencję i poprosić o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do firmy ubezpieczeniowej. Trzeba też dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty medyczne oraz formularze do firmy ubezpieczeniowej, z którą agencja współpracuje. Koszty leczenia pokrywa agencja lub jej towarzystwo ubezpieczeniowe. Agenacja ma również obowiązek wypłacenia płacy gwarantowanej do dnia zakończenia umowy o pracę. Jeśli po zakończeniu umowy o pracę z agencją interim pracownik nadal jest niezdolny do pracy, to jeszcze przez jakis czas towarzystwo ubezpieczeniowe agencji wypłaca pracownikowi wynagrodzenie.

Szczegółowe informację są dostępne na stronach: www.acv-interim.be (zakładka ziekte en arbeidsongevallen) lub www.csc-interim.be (zakładka maladie et accidents de travail)

11.  Jak wygląda moja płaca?

Pracownicy tymczasowi mają prawo do takiej samej pensji jak stali pracownicy zatrudnieni w przesiębiorstwie użytkownika. Płaca zależy od rodzaju wykonywanej pracy oraz od sektora, w którym pracownik jest zatrudniony.

Jeśli stali pracownicy otrzymują dodatki do pensji w postaci bonów żywnościowych, eko-czeków, dopłat do kosztów podróży do pracy czy dodatki za pracę na zmiany, pracownicy tymczasowi również mają prawo do takich dodatków.

Zarówno pensję, jak i ewentualne dodatki wypłaca agencja interim.

 

Każdy pracownik ma obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy. Pracownikom zatrudnionym przez agencję prawo zezwala na potrącenia minimalnych zaliczek na podatek dochodowy w wysokości 11,11 proc. z płacy brutto. Dlatego pracownicy zatrudnieni przez agencję interim otrzymują czasem wyższą płacę netto niż stali pracownicy w przedsiębiorstwie użytkownika. W takiej sytuacji może się okazać, że pracownik tymczasowy będzie musiał dopłacić sporą kwotę podatku. Z tego powodu niektóre agencje interim stosują dla swoich pracowników normalne stawki zaliczek na podatek dochodowy.

 

W zależności od sektora, osoby pracujące przez agencję zatrudnienia mają prawo do premii przeznaczonej na dodatkową emeryturę. Szczegóły można uzyskać w swojej centrali branżowej ACV/CSC.

12.  Czy mam prawo do zwrotu kosztów za dojazdy do pracy?

Tak, według taryfy za dojazdy środkami transportu publicznego.

Jeśli w sektorze, w którym zatrudniony jest pracownik tymczasowy, przewidziane są korzystniejsze warunki zwrotu kosztów, to pracownik tymczasowy również ma do nich prawo. Należy pamiętać aby zawsze podawać do swojej agencji interim dokładną odległość pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy.

13.  Czy mam prawo do premii rocznej i premii związkowej?

Aby uzyskać prawo do premii rocznej, należy wykazać minimum 65 przepracowanych dni w okresie od 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku bieżącego. Kwota premii rocznej wynosi 8,27%  płacy brutto za okres od 1 lipca do 30 czerwca.

Członkowie ACV/CSC oprócz premii rocznej otrzymują również premię związkową, która od 2014 wynosi 100 euro i jest częściowym zwrotem składek członkowskich.

W grudniu każdego roku fundusz socjalny wysyła do pracowników dokumenty dotyczące premii rocznej i premii związkowej. Dokumenty wraz z numenrem konta, na który mają być wypłacone premie należy dostarczyć do ACV/CSC.  

 

Więcej informacji można uzyskać w lokalnych oddziałach ACV/CSC lub na stronach : www.acv-interim.be, www.csc-interim.be.

Adresy i godziny otwarcia lokalnych oddziałow ACV/CSC można zanleźć na stronach: www.acv-online.be, www.csc-en-ligne.be lub http://adressen.acv-online.behttp://adresses.csc-en-ligne.be,  wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

 

Aldona Kuczyńska-Naskręt