Menu
P EN PL

 

Każdy, kto osiąga dochody w Belgii jest zobowiązany do odprowadzania podatku dochodowego w Belgii. Na wysokość podatku dochodowego ma wpływ nie tylko wysokość dochodów, ale również sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki podatnika. Każdy podatnik ma obowiązek składania corocznych zeznań podatkowych do urzędu skarbowego w celu rozliczenia się.

Dlaczego płacimy podatek?

Dzięki systemowi podatkowemu państwo może funkcjonować. Z naszych podatków są pokrywane koszty szkolnictwa i utrzymania dróg, transport publiczny, praca gmin i urzędów państwowych, praca inspekcji oraz służb podatkowych, praca służb publicznych zapewniających bezpieczeństwo (policji, wojska, więziennictwa, straży pożarnej, ochrony cywilnej i sądownictwa). Również dopłaty do utrzymania szpitali, do opieki zdrowotnej oraz na cele związane z kulturą pochodzą z naszych podatków.

Sytuacja rodzinna

Jako rodzina traktowane są osoby, które 1 stycznia (2015) roku oficjalnie mieszkały pod tym samym adresem z podatnikiem. Oznacza to, że te wszytskie osoby 1 stycznia 2015 roku musiały, nie tylko przebywać, ale również być zameldowane pod tym samym adresem.

Osoby pozostające w związku małżeńskim lub mające oficjalną umowę o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa rozliczają się wspólnie. Jesli mają dzieci, razem otrzymują ulgi i razem odliczają ewentualne wydatki na żłobek, przedszkole czy szkołę.

Osoby pozostające w nieformalnym związku rozliczają się osobno. Jeśli mają dzieci, tylko jedno z rodziców może rozliczać się z dziećmi i powinna być to osoba, która jest głową rodziny, czyli ta, która osiąga wyższe dochody. Ale rodzice mogą uzgodnić między sobą, które z nich będzie rozliczało się z dziećmi. Należy pamiętać, że atesty fiskalne za żłobek, przedszkole czy szkołę muszą być wystawione na nazwisko rodzica, który rozlicza się z dziećmi.  

Osoby, które nie mieszkają razem, ale mają wspólne dzieci, które mieszkają z nimi w systemie co-ouderschap (np. tydzień z matką i tydzień z ojcem) mogą otrzymać po połowie ulgi podatkowej przysługującej na dzieci na utrzymaniu.

Jeśli dzieci mieszkają tylko z jednym z rodziców, to tylko ten rodzic ma prawo do ulgi podakowej na dzieci. Drugi rodzic może odliczyć alimenty, które płaci na swoje dzieci, z którymi nie mieszka.

Dzieci na utrzymaniu

Zgodnie z belgijską ordynacją podatkową rodzice czy opiekunowie mogą otrzymać ulgi podatkowe na dzieci jeśli spełnione sa następujące warunki (dotyczy rozliczeń za rok 2014):

 1. Na dzień 1 stycznia 2015 dziecko musi być zameldowane pod tym samym adresem z rodzicami/opiekunami.   

  Uwaga! 
  Dziecko, które przez pewien czas nie mieszka z rodzcami lub opiekunami ze względu na studia w innym mieście lub np.z przyczyn zdrowotnych (dłuższa hospitalizacja,...) wciąż jest traktowane jako dziecko na utrzymaniu.

Ponadto jako dzieci mieszkające pod tym samym adresem z rodzicami uważa się:

- dzieci, które zmarły w roku 2014, pod warunkiem, że w roku 2013 były na utrzymaniu rodziców/opiekunów,

- dzieci, kótre urdziły sie i zmarły w 2014,

- dzieci, które w 2014 roku urodziły sie martwe lub jeżeli nastapiło poronienie po minimum 180 dniach ciąży,

- zaginione lub porwane dzieci (jesli spełnione sa dodatkowe warunki zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

2. dochody dziecka w roku 2014 nie mogą przekroczyć:

- 3110 euro netto

- 4490 euro netto w przypadku osób samotnie wychowujacych dziecko (dzieci)

- 5700 euro w przypadku osób samotnie wychowujacych niepełnosprawne dziecko (dzieci)

3. dziecko nie może osiągać dochodu, który jednocześnie jest kosztem rodzica/opiekuna, np. Rodzic prowadzi działalnośc gospodarczą i na okres wakacji zatrudnia swoje dziecko do pomocy w swojej firmie, a płacę jaką wypłaca swojemu dziecku odlicza od podatku jako koszt. W takiej sytuacji rodzic nie może korzystać z ulg na to dziecko.

Inne osoby na utrzymaniu

Oprócz ulg na dzieci, podatnik może ubiegać się o ulgi na inne osoby, zamieszkujące z nim pod jednym adresem, np. na rodziców, którzy mają bardzo niskie lub w ogóle nie mają dochodów, ewentualnie na inne osoby (jeśli spełnione są warunki zawarte w belgijskiej ordynacji podatkowej).

Dochody podlegające opodatkowaniu

Dochody z nieruchomości czyli z wynajmu budynków, mieszkań, gruntów. Osoby posiadające nieruchomosci położone w innym kraju (poza Belgią) również mają obowiązek wykazania ich w zeznaniu podatkowym.

Dochody z majątku ruchomego – to zyski pochodzące z inwestycji (dywidend, depozytów, obligacji, akcji itd.), kont/książeczek oszczędnosciowych oraz z wynajmu np. umeblowanego lokalu mieszkaniowego lub przeznaczonego do celów handlowych (majątkiem ruchomym jest wyposażenie nieruchmości – meble,...).

Dochody z ze stosunku pracy – takie dochody to płace, ale również wszelkiego rodzaju dodatki, takie jak np. premie (13. pensja, premia uznaniowa,... niezależnie od tego, czy wypłaca je pracodawca czy fundusz branżowy), samochód służbowy, odszkodowania z powodu zerwania umowy o pracę, dofinansowywane  posiłki, zwroty kosztów za dojazdy do pracy (kwota min. 380 euro (za rok 2014) jest zwolniona od podatku), bezpłatne zakwaterowanie.

Dochody zastępcze i świadczenia z ubezpieczenia społecznego– czyli zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki dla bezrobotnych z dodatkiem od pracodawcy (nowa nazwa emrytury pomostowej) zasiłki chorobowe, macierzyńskie, inwalidzkie, zasiłki i odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy, zasiłki wychowawcze (ouderschapsverlof / congé parental) i z tytułu zawieszenia umowy o pracę (tijdskediet / crédit-temps).

Emerytury– świadczenia emerytalne

Środki na utrzymanie – otrzymane od bliskiej osoby lub od (byłego) współmałżonka. Środki na utrzymanie lub alimenty są traktowane jako dochód i podlegają opodatkowaniu, przeważnie do 80 % otrzymanej kwoty. Jeśli środki na utrzymanie lub alimenty przesyłane są bezpośrednio dziecku, wówczas nie mogą być traktowane jako dochód rodzica lub opiekuna, który wychowuje dziecko. Dziecko, niezależnie od wieku, samo musi złożyć zeznanie podatkowe. Pierwsze 3 110 euro (lub 4 490 euro gdy rodzic samotnie wychowuje dziecko) środków na utrzymanie / alimentów na dzieci jest zwolnione od podatku.

Środki na utrzymanie / alimenty wypłacane (przez rezydentów) osobom przebywającym w innym kraju, podlegają opodatkowaniu w tym kraju, w którym przebywa ich odbiorca.

Inne dochody– np. niektóre nagrody, dotacje.

Dochody zwolnione z podatku dochodowego

Należą do nich świadczenia rodzinne i porodowe, (otrzymane) środki na utrzymanie dzieci lub alimenty do wysokości 3 110 euro, zasiłki z ubezpieczenia społecznego, stypendia, zasiłki strajkowe.

Progi podatkowe i stopa podatkowa

Kwota wolna od podatku

Podstawowa kwota wolna od podatku za rok 2014 wynosi 7 070 euro. Kwota ta może być podwyższona w zależności od sytuacji rodzinnej i dochodowej podatnika. 

Przykłady

 • Jeśli kwota dochodu brutto (podstawy opodatkowania) w roku 2014 nie przekroczyła 26 280 euro, to kwota wolna od podatku wyniesie 7 350 euro zamiast 7 070 euro.
 • Jeśli podatnik ma jedno dziecko na utrzymaniu, kwota wolna od podatku za rok 2014 zostanie podwyższona o 1 500 euro, w przypadku dwojga dzieci na utrzymaniu wzrośnie o 3 870 euro, przy trojgu dzieci o 8 670 euro, przy czworgu dzieci o 14 020 euro, a za każde kolejne dziecko o 5 350 euro.
 • Za każde dziecko, które 1 stycznia 2015 roku miało mniej niż 3 lata, kwota wolna od podatku będzie dodatkowo (poza wymienionymi wyżej) podwyższona o 560 euro, jeśli podatnik nie będzie odliczał kosztów żłobka czy opiekunki.
 • Jeśli podatnik ma na utrzymaniu inne osoby niż własne dzieci, czyli rodziców, dziadków, braci, siostry w wieku powyżej 65 lat, to kwota wolna od podatku będzie podwyższona o 3 000 euro, a w przypadku innych niż tutaj wymienione osób na utrzymaniu kwota wolna od podatku zostanie podwyższona o 1 500 euro.
 • Każda niepełnosprawna  osoba na utrzymaniu jest traktowana jako dwie osoby, zatem kwota wolna od podatku zostaje podwojona.
 • Jeśli w 2014 podatnik osiągnął roczny dochód brutto niższy niż podstawowa kwota wolna od podatku, czyli 7 070 euro jest zwolniony z płacenia podatku lub – w niektórych przypadkach – może nawet otrzymać tzw. kredyt podatkowy.

System naliczania podatku dochodowego

Jeśli dochód przekroczy kwotę wolną od podatku, podlega opodatkowaniu. Im wyższy dochód, tym wyższy próg podatkowy. Jest to tzw. podatek progresywny. W Belgii istnieje pięć progów podatkowych. Poniżej przedstawiono progi i stopy podatkowe w zależności od dochodów za rok 2014:

Kwota dochodu (podstawy opodatkowania) w roku 2014

Stopa podatkowa

Od 0 do 8 680 euro

25 %

Od 8 680,00 do 12 360 euro

30 %

Od 12 360 ,00 do 20 600 euro

40 %

Od 20 600 ,00 do 37 750 euro

45 %

Powyżej 37 750,00 euro

50 %

Podatek należny jest obliczany nie tylko według stopy podatkowej. Może on zostać obniżony lub podwyższony w zależności od rodzaju dochodów oraz wydatków podatnika.

Iloraz małżeński (dochody 2014)

Współmałżonek lub partner nie może być osobą na utrzymaniu. Jest to możliwe jedynie w roku, w którym miało miejsce zawarcie związku małżeńskiego. Współmałżonkowie, którzy wzięli ślub przed rokiem 2014, lub partnerzy zamieszkujący razem na podstawie umowy o wspólnym zamieszkaniu (podpisanej przed rokiem 2014) rozliczają się razem. Jeśli jeden ze współmałżonków/partenrów w 2014 roku nie osiągnął dochodów lub osiągnął dochód nieprzekraczający kwoty 3 110 euro to przy obliczaniu podatku stosuje się tzw. iloraz małżeński (stosuje go administracja podatkowa). Oznacza to że maksymalnie 30% dochodów tego ze współmałżonków/partnerów, który osiąga wyższe dochody zostaje fikcyjnie przyznana drugiemu ze współmałżonków/partnerów. Prowadzi to do obniżenia progu podatkowego.

Koszty uzyskania przychodu (beroepskosten)

To koszty poniesione w celu wykonania pracy lub w celu jej utrzymania, np. koszty dojazdów do pracy, eksploatacja własnego samochodu w celu dojazdu lub wykonywania pracy. Niektóre koszty uzyskania przychodu – zarówno te poniesione przez pracowników, jak i przez osoby prowadzące działalność gospodarczą – mogą obniżyć dochód do opodatkowania.

Przy obliczaniu podatku, automatycznie odliczana jest zryczałtowana kwota kosztów uzyskania przychodu. Jeśli podatnik poniósł wyższe koszty, może je odliczyć zamiast zryczałtowanej kwoty, ale musi udokumentować wyszystkie poniesione wydatki, które chciałby odliczyć (faktury, rachunki,…).

Wydatki zmniejszające wysokość podatku

Pod pewnymi warunkami podatek dochodowy może zostać obniżony ze względu na niektóre wydatki podatnika. Niezależnie od wysokości wydatków, kwota, o jaką podatek może zostać obniżony, nie może przekroczyć pewnego maksimum. Np. osoba, która zatrudnia pomoc domową w systemie czeków usługowych, może odliczyć 30 % wydatków na czeki, ale kwota odliczenia nie może przekroczyć 1400 euro (za rok 2013).

Od podatku można odliczyć następujące wydatki:

składki na prywatne ubezpieczenie na życie,
kredyty hipoteczne (kapitał i odsetki),
składki na prywatny fundusz emerytalny,
koszty instalacji systemu przeciwpożarowego oraz przeciwwłamaniowego
zakup samochodów przyjaznych dla środowiska (elektrycznych),
czeki PWA/Les ALE i czeki usługowe,
wydatki na izolacje dachów w domach starszych niż5 lat.
środki / alimenty płacone na utrzymanie innych bliskich osób*,
koszty poniesione na żłobek, przedszkole, szkołę dzieci,
darowizny,

*osoby wysyłające środki na utrzymanie/alimenty osobom mieszkającycm poza Belgią mają obowiązek zgłaszania tego do urzędu skarbowego w Belgii za pomocą formularza 281.30. Odbiorcy środków na utrzymanie/alimentów, którzy mieszkają w Polsce mają obowiązek zgłaszania otrzymanych darownizn do urzędu skarbowego w Polsce.

Odliczenia od dochodu

część spłaconych w 2014 roku kwot kapitału i odsetek kredytów hipotecznych zawartych na zakup jedynego własnego domu / mieszkania,

Zeznanie podatkowe

Każdy, kto w roku 2014 osiągnął dochody, ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego przed końcem czerwca 2015 roku. W Belgii urząd skarbowy sam wysyła do podatników druki zeznań podatkowych z dokładną ostateczną datą złożenia zeznania. Osoby, które nie otrzymały druków zeznania podatkowego, same powinny je pobrać z urzędu skarbowego.

W celu właściwego wypełnienia zeznania podatkowego należy zgromadzić wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków za rok 2014, czyli:

fiskalne dokumenty dotyczące dochodów oraz pobranych zasiłków: 281.10, 281.11, 281.12..., również te dotyczące ekwiwalentu urlopowego, premii rocznych itd.,
atesty dotyczące wysokości spłat kredytów hipotecznych w roku 2014,
zaświadczenia o wpłatach kapitału na ubezpieczenie na życie,
zaświadczenia o wpłatach na prywatne fundusze emerytalne,
zaświadczenia o darowiznach,
zaświadczenia o wydatkach na żłobek, przedszkole, szkołę dzieci,
zaświadczenia o przekazanych środkach na utrzymanie innych osób (z rodziny) lub o zapłaconych alimentach,
faktury na materiały oraz prace remontowe w związku z izolacją dachu,

Niektóre atesty i zaświadczenia dotyczące odliczeń od dochodu czy podatku powinny być załączone do zeznania podatkowego.

Wszystkie dokumenty dotyczące dochodów, kosztów, wydatków, na podstawie których zostało wypełnione zeznanie podatkowe, muszą być zachowane do kontroli przez siedem lat od chwili złożenia zeznania podatkowego.

Zeznanie podatkowe można złożyć na papierze (wypełniając otrzymane z urzędu skarbowego druki zeznania) lub elektronicznie. Zeznanie elektroniczne mogą złożyć osoby, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub identyfikacyjną i kod PIN lub które uprzednio poproszą w upoważnionej do tego gminie o specjalne kody dostępu do akt elektronicznych.

Osoby, które nie złożą zeznania podatkowego w terminie, mogą otrzymać karę w postaci podwyższenia podatku lub karę administracyjną. Jeśli podatnik z uzasadnionych przyczyn nie złoży zeznania podatkowego przed końcem czerwca 2015 roku, powinien, koniecznie przed 30 czerwca, poprosić w swoim urzędzie skarbowym o przedłużenie terminu. W ten sposób uniknie niepotrzebnej kary.

Osoby mające członków rodziny za granicą

W zasadzie osoby takie są rozliczane w Belgii jako osoby samotne, ponieważ pozostają w separacji ze swoim współmałżonkiem, który mieszka w innym kraju. Jeśli jednak centrum interesów życiowych podatnika pozostaje w kraju pochodzenia, może on ubiegać się o opodatkowanie wraz ze swoim współmałżonkiem i dziećmi, przebywającymi w kraju pochodzenia (jako rezydent lub nierezeydent). O fiskalnym statusie podatnika (rezydent czy nierezydent) i sposobie opodatkowania decyduje urząd skarbowy. W celu ustalenia statusu podatkowego należy złożyć wniosek, pismo lub odwołanie do urzędu skarbowego właściwego dla miejca zamieszkania.

Serwis podatkowy ACV/CSC

ACV/CSC organizuje serwis podatkowy dla swoich członków. Z pomocy w wypełnieniu zeznania podatkowego mogą skorzystać osoby zatrudnione na umowę o pracę, osby bezrobotne, emeryci, pracujący studenci/uczniowie, osoby niezdolne do pracy. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny zwrócić się do swojego urzędu skarbowego, agenta bankowego lub do księgowego.

ACV/CSC w każdym regionie organizuje serwis podatkowy we własnym zakresie. Informacje o terminach, warunkach i niezbędnych dokumentach są dostępne w lokalnych oddziałach ACV/CSC lub w czasopismie VISIE (NL). Adresy lokalnych oddziałów ACV/CSC można znaleźć na stronach http://adressen.acv-online.be (NL) lub http://adresses.csc-en-ligne.be (FR) lub www.acv-online.be (NL), www.csc-en-ligne.be (FR), wystarczy wpisać swój kod pocztowy.

 Tekst ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Aldona Kuczyńska-Naskręt