Menu
P EN PL

Kim jesteśmy

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych (PSPM) jest organizacją pozarządową działającą na rzecz pracowników polskich pracujących za granicą.

Działalność PSPM skierowana jest na pomoc osobom opuszczającym swój kraj w poszukiwaniu pracy. Nasze biuro oferuje bezpłatne porady:

  • w zakresie obowiązującego prawa pracy za granicą
  • w zakresie przepisów, regulacji oraz układów zbiorowych pracy w poszczególnych branżach
  • w sprawach socjalnych
  • w sprawach ubezpieczeń społecznych oraz przysługujących urlopów
  • wypadków przy pracy
  • postępowania w przypadkach niewypłaconych wynagrodzeń
  • w poszukiwaniu kontaktu do instytucji pomocowych
  • w organizacji pomocy prawnej

 

Stowarzyszenie dąży do tego, aby pracownicy zatrudniani byli zgodnie z obowiązującym prawem, stara się o wzmocnienie porozumienia pomiędzy rodzimymi i napływowymi pracownikami. Jest platformą skupiającą wiele doświadczeń w zakresie zatrudnienia i mobilności pracowniczej.

Od założenia w 2006 roku PSPM współpracuje ze związkami zawodowymi w Polsce i za granicą, ze stowarzyszeniami, organizacjami polonijnymi, urzędami oraz instytucjami naukowymi na rzecz poprawy warunków pracy Polaków za granicą oraz rozszerzenia ich wiedzy przed wyjazdem o kraju, w którym zamierzają podjąć pracę.

Od tego czasu Stowarzyszenie pomogło tysiącom pracownikom migracyjnym w uzyskaniu należnych im praw.

 

Jesteśmy niezależni

PSPM jest organizacją samodzielną, niezależną od pracodawców, rządu, partii politycznych oraz związków religijnych. Tworzą ją pracownicy, którzy na pewien czas wysyłani są przez swoich pracodawców do pracy za granicę, a więc są tzw. pracownikami oddelegowanymi. Stowarzyszenie wspomaga jednak również pracowników migracyjnych, którzy osiedli się za granicą i zatrudnieni są bezpośrednio u pracodawcy na warunkach tam obowiązujących lub pracują sezonowo. PSPM udziela pomocy wszystkim potrzebującym, bez względu na ich kolor skóry, narodowość, płeć, przynależność religijną, czy też poglądy polityczne.

 

Pomagamy w sposób niekonwencjonalny

Pracownicy migracyjni opuszczają swoje domy i rodzinę, aby pracować za granicą. Na dłuższy czas pozostawiają miejsca, w których wzrastali i czują się bezpiecznie. Za granicą mało kto rozumie ich język. Porozumienie i kontakt w nowym miejscu jest zazwyczaj trudny. Staje się jeszcze trudniejszy, jeśli natrafiają na problemy, na przykład wypadek przy pracy lub niewypłacone wynagrodzenie.

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych stwarza im enklawę bezpieczeństwa w nieznanym.

 

Lobbujemy w sprawach pracowników migracyjnych

Naszym celem jest również wywieranie wpływu na polityków i społeczeństwo w interesie pracowników migracyjnych. Robimy to przez kampanie informacyjne, ulotki, publikacje w internecie i uczestnicząc w oficjalnych spotkaniach. Polskie Stowarzyszenie Pracowników Migracyjnych ciągle się rozwija i odpowiada na potrzeby spraw pracowników migracyjnych.

 

Więcej: