Menu
P EN PL

Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzysze-nia Pracowników Migracyjnych

Napisał(a) Administrator (admin) dnia 17-02-2020
aktualności >>

Na mocy par. 9 statutu Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych oraz w imieniu Zarządu zapraszamy na

Walne Zebranie Członków PSPM, które odbędzie się w dniu  13 marca 2020 r. (w piątek) o godz. 11:30 w biurze ZZPR/ PGR Bródno, przy ul. św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa.

 

Drugi termin Walnego Zebrania Członków (w przypadku braku quorum) ustala się na dzień 13 marca 2020 r. (piątek) o godz. 12.00, również w biurze ZZPR/ PGR Bródno, przy ul. św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Stowarzyszenia
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wyznaczenie przez Przewodniczącego Zebrania Protokolanta i Komisji Skrutacyjnej
 4. Prezentacja sprawozdania Zarządu
 5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2019
 6. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 7. Omówienie zmian statutowych
 8. Głosowanie nad zmianami w statucie
 9. Wybór nowego Zarządu PSPM
 10. Wybór nowej Komisji Rewizyjnej
 11. Wolne wnioski
 12. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków PSPM
               

Walne Zebranie pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w obradach do dnia 5. marca 2020 do godz. 12 na adres Stowarzyszenia: PSPM, ul. Sułkowskiego 4/17, 01-602 Warszawa; agata.zuraw@gmail.com

 

 

Edytowano: 17-02-2020 o 17:30

Wstecz