Menu
P EN PL

KONFERENCJA 19/20 września 2017 - PODSUMOWANIE

Napisał(a) Administrator (admin) dnia 25-09-2017
aktualności >>

19 - 20 września 2017 z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja pod tytułem: Pracownicy migracyjni na rynku pracy –  ocena sytuacji z perspektywy wschodniej i zachodniej  Europy.

Konferencja została zorganizowana w partnerstwie z Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” oraz Fundacją F. Eberta oraz przy zaangażowaniu europejskich federacji związków zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki EFFAT oraz Budownictwa i Przemysłu Drzewnego EFBWW. W konferencji wzięli udział przedstawiciele związków zawodowych z Ukrainy (Związek Zawodowy Budownictwa), Litwy (LPSK), Bułgarii (CITUB), Rumunii (FGS Familia), Czech (OSPZV-ASO ČR), Niemiec (IGBAU), Austrii (GÖD), Holandii (FNV) oraz polskich związków zawodowych NSZZ Solidarność, OPZZ oraz Forum Związków Zawodowych.

Konferencję otworzyła dyrektor departamentu rynku pracy pani Magdalena Sweklej. Słowo wstępne wygłosił prof. Paweł Kaczmarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego.

W imieniu europejskich federacji związków zawodowych wystąpili: Arnd Spahn (EFFAT) oraz Werner Buelen (EFBWW) mówiąc o jednoczącej się Europie oraz wspólnym rynek pracy jako o osiągnięciu Unii Europejskiej, który wiąże się jednak z różnymi zagrożeniami, między innymi z wyzyskiem i dyskryminacją w miejscu pracy.

Masowe migracje i częste zmiany miejsca pracy są powodem rosnącej liczby pracowników niezrzeszonych. Brak wystarczającej wiedzy o warunkach pracy oraz nieznajomość języka kraju przyjmującego wpływa na przyzwolenie na dyskryminację w miejscu pracy.

W czasie dyskusji zostały przedstawione najważniejsze problemy oraz trendy rozwojowe w zakresie zatrudnienia i pracy w sektorach budowlanym i rolnym oraz ich wpływ na migracje. Wszystkie kraje Europy Środkowo-Wschodniej odczuwają odpływ pracowników wykwalifikowanych ze swojego rynku pracy. Wzrost gospodarczy dodatkowo sprawił, że kraje takie jak Polska, Litwa, Bułgaria czy Rumunia z krajów wysyłających stają się powoli krajami przyjmującymi migrantów. To wyznacza nowe cele przed związkami zawodowymi oraz organizacjami migracyjnymi. W jaki sposób pomagać oraz informować o warunkach pracy oraz w jaki sposób organizować migrantów nakreśliły związki zawodowe z krajów Europy zachodniej, wskazując na rozwiązania, które przez lata się sprawdziły, ale mówiąc otwarcie o barierach w organizowaniu tej grupy pracowników.

Wszyscy uczestnicy konferencji  byli zgodni, że wymiana informacji i koordynacja działań jest najważniejsza we wspólnym działaniu na rzecz przeciwdziałaniu dyskryminacji na miejscu pracy.

Wnioski wypracowane w czasie konferencji nie będą się ograniczały tylko do dwóch ww. sektorów. Wyrażamy nadzieję, że staną się przyczynkiem do dalszej pogłębionej dyskusji nad przyszłością pracy, nowymi wyzwaniami, w obliczu których stoją związki zawodowe w warunkach zglobalizowanej gospodarki.

W najbliższym czasie przekażemy na naszej stronie szerszy raport z konferencji wraz z krótkim reportażem filmowym!

 

An international conference: Migrant workers on the labor market –assessment of the situation of the Eastern and Western European perspective” took place on 19-20 September 2017 in Warsaw.

 

The conference was organized by the Polish Association of Migrant Workers, the Center for Social Dialogue "CPS Dialog" and the Friedrich Ebert Foundation in cooperation with the European Trade Unions Federations of Food, Agriculture and Tourism associations EFFAT and the Building and Wood Industry EFBWW. A representatives  of trade unions  from Ukraine (Vasyl Andreyev, Building Construction), Lithuania (Janina Matuiziene, LPSK), Bulgaria (Valentina Vasilyonova, CITUB), Romania (Iulian Negru, FGS Familia), the Czech Republic (Bohumir Dufek, OSPZV-ASO ČR), Germany (Lisa Bauch, IGBAU), Austria (Joseph Treiber GÖD), Holland (Ellen Hoeijenbos FNV) and from the Polish trade unions NSZZ Solidarność, OPZZ and Forum Związków Zawodowych presented the main problems and trends development in employment and work in the construction and agricultural sectors and their impact on migration.

On behalf of the European federation of trade unions, Arnd Spahn (EFFAT) and Werner Buelen (EFBWW) came out talking about the unification of Europe and the right to resettle and work in any country in the Community. They highlighted the labor market is undoubtedly a positive aspect of the European Union, but it is as well associated with the various threats, for example with a discrimination in the workplace. The mass migration and frequent job changes have also resulted in a decline in unionization and a growing number of unorganized workers. Insufficient knowledge of the working conditions and little or no knowledge of the host country language makes many of them subject to exploitation.

While discussing, all representatives of trade unions of Middle and Eastern Europe were complaining on the decline of the qualified workers from the labor markets of their countries. Additionally, the economy growth caused that countries such as Poland, Lithuania, Bulgaria and Romania transformed from the posting countries into the hosting countries. This creates new targets for the trade unions and migrant organizations. The trade unions from Western Europe introduced the strategies how to inform, organize and support the migrants and as well talked about the barriers in organizing of that group of workers.

All participants agreed that informing and cooperation is the most vital in the improvement of working conditions of migrants.

Conclusions made during the conference will certainly not be limited to only two of the above mentioned sectors. We hope that they will contribute to further deepened debate on the future of work, the new challenges for trade unions in a globalizing economy as well as massive labor migration and increasingly mobile labor market in Europe.

 

Soon the short video report from the conference will be presented on our website.

 

 

 

 

Edytowano: 26-09-2017 o 16:08

Wstecz